Skip to page contentsTop

1 Overzicht spaarprogramma

1.1 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Esso Extras spaarprogramma bij deelnemende Esso-tankstations in Nederland. Het Esso Extras spaarprogramma vervangt alle voorgaande spaarprogramma’s.
1.2 De Esso Extras kaart wordt geaccepteerd op deelnemende Esso-tankstations in Nederland. Een lijst van deelnemende Esso-tankstations is beschikbaar op www.essoextras.com.
1.3 Esso Extras punten worden niet toegekend op onbemande Esso-tankstations en Esso Express tankstations.
1.4 Deelnemers verbinden zich ertoe de in de algemene voorwaarden omschreven regels na te leven met betrekking tot het gebruik van de Esso Extras kaart. Met het gebruik van de kaart aanvaardt u de bepalingen en voorwaarden van het Esso Extras programma zoals deze beschreven staan op de website www.essoextras.com.
1.5 De Esso Extras kaart gemarkeerd met een Nederlandse vlag op de achterzijde is enkel geldig in Nederland en kan niet gebruikt worden in andere landen.
1.6 De Esso Extraskaart is strikt persoonlijk.

Terug

2 Deelname aan het spaarprogramma

2.1 Om deel te kunnen nemen aan het spaarprogramma dient een deelnemer een Esso Extras kaart te bezitten. Esso Extras kaarten zijn beschikbaar op alle deelnemende Esso-tankstations in Nederland. De Esso Extras kaart is gratis. De Esso Extras kaart blijft eigendom van Esso Nederland B.V.
2.2 Deelnemers kunnen zich registreren:

  1. op onze website (www.essoextras.com). Registratie via de website verzekert u dat uw Esso Extras kaart direct geregistreerd is. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld in geval van technische problemen) is het mogelijk dat het proces enigszins vertraging oploopt. De web-activatie code voor de Esso Extras kaart is geprint op het inschrijvingsformulier onder de Esso Extras kaart; of
  2. met het inschrijvingsformulier waaraan uw Esso Extras kaart is bevestigd en door het volgen van de daarop omschreven instructies. Onduidelijk of onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet verwerkt worden. Houdt u er rekening mee dat de verwerkingstijd van het inschrijvingsformulier ongeveer een maand in beslag zal nemen en dat Esso niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verlies van punten tot het moment waarop de inschrijving verwerkt is.

2.3 Door u te registreren via de website of door afgifte danwel toezending van het inschrijvingsformulier gaat u ermee akkoord dat de verzameling, opslag en verwerking van data uitgevoerd kan worden door een derde partij of uitgevoerd kan worden in een ander land dat misschien door uw land niet beschouwd wordt als een land dat een adequaat niveau van bescherming biedt. Bij registratie kunt u expliciet aangeven of u op de hoogte wenst te blijven van aanbiedingen en actuele informatie over het programma via directe communicatie zoals e-mail, sms...
Uw gegevens zullen worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden.
2.4 Om het sparen van Esso Extras punten te vereenvoudigen, kunt u maximaal 2 geldige (*) brandstofkaarten of andere Esso Extras kaarten koppelen aan uw reeds geregistreerde Esso Extras kaart. Het is om technische redenen niet mogelijk om uw PIN (bank)kaart te koppelen aan uw Esso Extras kaart. De gekoppelde brandstofkaart kan als betaalmiddel gebruikt worden en voor het sparen van Esso Extras punten waardoor u niet langer de Esso Extras kaart hoeft mee te nemen. Met de gekoppelde Esso Extras kaarten kan u op een gemakkelijke manier punten vergaren samen met gezinsleden of vrienden.
Voor het verzilveren van punten heeft u wel steeds een Esso Extras kaart nodig want dat kan niet door gebruik te maken van uw gekoppelde brandstofkaart. De Esso Extras kaart kan al dan niet gekoppeld zijn aan een andere Esso Extras kaart. Het koppelen van uw Esso Extras kaart aan uw brandstofkaart of een andere Esso Extras kaart kan eenvoudig op onze website. U heeft hiervoor het volledige kaartnummer nodig dat op uw brandstofkaart of Esso Extras kaart vermeld staat. U kunt de koppelingen aan uw Esso Extras kaart te allen tijde aanpassen op de Esso Extras website. Reeds geregistreerde Esso Extras kaarten kunnen niet gekoppeld worden aan een bestaande Esso Extra kaart.
De bonusregels zijn ook geldig wanneer u de gekoppelde brandstofkaart en uw Esso Extras kaarten afwisselend gebruikt bij het betalen van uw brandstof of het verzamelen van punten.
Esso behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze koppelingsfunctie te wijzigen, te beperken of stop te zetten voor alle of een deel van de brandstofkaarten of Esso Extras kaarten. Omwille van restricties opgelegd door PCI (Payment Card Industry) kunnen credit-kaarten niet meer gekoppeld worden.
(*) Volgende brandstofkaarten komen wel in aanmerking : Esso Card, EuroShell Card, Travel Card, Multi Tank Card, DKV en UTA.

Terug

3 Sparen van Esso Extras-punten

3.1 Esso Extras punten worden toegekend aan deelnemers voor het aankopen van motorbrandstoffen, smeermiddelen en een gedeelte van het assortiment in de Esso Shop (periodiek en/of op een beperkt aantal Esso-tankstations).
De details worden bij de betreffende Esso-tankstations of op onze website gecommuniceerd.
3.2 Deelnemers die een Esso Card voorzien van een doorkruist GTC Esso of Esso Extras logo Esso als betaalmethode gebruiken, ontvangen geen Esso Extras punten.
3.3 Om Esso Extras punten te sparen, dient de Esso Extras kaart of een gekoppelde betaalkaart aangeboden te worden alvorens de betaling op de kassa wordt aangeslagen.
3.4 Een Esso Extras punt wordt uitgegeven per liter Esso motorbrandstof (bijvoorbeeld 1,7 liter = 1 punt en 0,99 liter = 0 punten). De maximum uitgifte van basispunten per transactie is 1000 Esso Extras punten voor diesel en 120 voor overige motorbrandstoffen. Er worden geen Esso Extras punten gegeven op brandstof aankopen welke worden betaald met Esso Extras punten.
3.5 Een Esso Extras punt wordt uitgegeven per Euro besteed aan smeermiddelen (1,66 Euro = 1 punt en 0,97 Euro = 0 punten) en een gedeelte van het assortiment in the Esso shop.
3.6 Een Esso Extras punt wordt uitgegeven per Euro besteed aan Car Wash.
3.7 Een additionele bonus bovenop de basispunten wordt toegekend in de volgende gevallen (op basis van een voorafgaande aankoop van meer dan 25 liter):

  1. Een bonus van 100% additionele Esso Extras punten wordt toegekend wanneer een deelnemer binnen 4 dagen opnieuw minimaal 25 liter tankt.
  2. Een bonus van 50% additionele Esso Extras punten wordt toegekend wanneer een deelnemer binnen 8 dagen opnieuw minimaal 25 liter tankt.

In beide gevallen is de maximum bonus voor alle motorbrandstoffen gelimiteerd tot 80 punten per transactie. De bonuspunten worden toegekend bovenop de basis Esso Extras punten. De bonus wordt slechts toegekend op basis van de uitgifte zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden van het Esso Extras programma en is niet geldig in combinatie met andere promoties.
3.8 Esso behoudt zich het recht voor om het bonussysteem van het Esso Extras spaarprogramma op elk moment aan te passen of te annuleren.
3.9 Wanneer een transactie waarbij Esso Extras punten zijn uitgegeven wordt geretourneerd of geannuleerd worden de reeds eerder uitgegeven Esso Extras punten automatisch van het Esso Extras spaartegoed afgeschreven.
3.10 Esso Extras punten kunnen worden overgeboekt naar de Esso Extras kaart van een andere Esso Extras deelnemer via de website. Het overboeken is alleen mogelijk van en naar een geregistreerde Esso Extras kaart.
3.11 Deelnemers worden geïnformeerd over het aantal gespaarde punten en het puntentotaal via de kassabon. Tevens kunnen deelnemers op www.essoextras.com het puntentotaal bekijken. Het puntentotaal zoals dat bekend is in de Esso database is bindend voor alle betrokkenen.
3.12 Punten toegekend op deelnemende Esso-tankstations worden onmiddellijk geregistreerd en zijn beschikbaar voor verzilvering nadat de deelnemer geregistreerd is. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld technische problemen) kan er enige vertraging op de verwerking van de toegekende punten optreden.
3.13 Indien de Esso Extras kaart gedurende een periode van 12 maanden niet wordt gebruikt, vervallen alle toegekende Esso Extras punten. Met niet gebruikt wordt bedoeld het niet sparen van punten en/of het niet verzilveren van punten. Het inloggen op de website of een verzoek op een deelnemend Esso-tankstation om de puntenbalans af te drukken worden niet beschouwd als het gebruik van de Esso Extras kaart.
3.14 Esso Extras punten zijn geldig gedurende de looptijd van het Esso Extras spaarprogramma.
3.15 Indien een inbreuk, misbruik of fraude wordt vermoed dan behoudt Esso zich het recht voor om het verzilveren en overzetten van Esso Extras punten tijdelijk te weigeren.

Terug

4 Verzilveren van Esso Extras-punten

4.1 Esso Extras punten kunnen worden verzilverd voor waardecheques van één van onze partners en artikelen zoals deze gecommuniceerd worden bij deelnemende Esso-tankstations of op onze Esso Extras website.
4.2 De mogelijkheden om Esso Extras punten te verzilveren zijn:

  1. Het inwisselen van Esso Extras punten tegen artikelen die beschikbaar zijn in het Esso-tankstation: artikelen kunnen op deelnemende Esso-tankstations worden besteld. Deelnemers dienen de Esso Extras kaart aan de kassier te overhandigen en aan te geven welk artikel besteld dient te worden. De kassier zal uw verzoek dan direct verwerken indien het artikel beschikbaar is op het Esso-tankstation. Het aantal Esso Extras punten dat u nodig heeft voor het artikel wordt direct van uw puntentotaal afgeschreven. Het benodigde aantal punten en/of bijbetaling (indien van toepassing) staan vermeld op de Esso Extras website. Wanneer een artikel niet beschikbaar is op het betreffende Esso-tankstation zal de bestelling verwerkt worden door de kassier en worden de punten afgeschreven van het puntentotaal van de deelnemer. De deelnemer ontvangt een kassabon als bewijs van bestelling. Met uw kassabon (bestelbewijs) kunt u het artikel ophalen op het Esso-tankstation waar de bestelling is geplaatst. Wanneer een bijbetaling van toepassing is, wordt deze voldaan tijdens het ophalen van het artikel. Artikelen zijn verkrijgbaar zo lang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor de uitgifte van artikelen te stoppen of soortgelijke vervangende artikelen aan te bieden in het Esso Extras spaarprogramma. Afwijkingen in kleur en/of omschrijving worden voorbehouden.
  2. Inwisselen van Esso Extras punten tegen waardecheques: Inwisselen van Esso Extras punten tegen een waardecheque van één van onze partners is mogelijk bij deelnemende Esso-tankstations. De waardecheque kunt u vrij besteden bij alle deelnemende vestigingen van de op de waardecheque weergegeven partner in Nederland. Waardecheques kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld. Op aankopen kleiner dan het op de waardecheque aangegeven bedrag wordt geen wisselgeld teruggegeven. De waardecheques zijn geldig tot de datum die op de waardecheque vermeld staat. Waardecheques worden na het verlopen van de datum niet omgewisseld. Indien een partner failliet is of anderszins haar activiteiten stopt, worden uw waardecheques niet door Esso retour genomen en vindt geen compensatie door Esso plaats.

4.3 Esso Extras punten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
4.4 Esso Extras punten kunnen worden aangekocht voor 0,15 Euro per 10 punten.
4.5 Wanneer een deelnemer een artikel bestelt met Esso Extras punten worden op deze transactie geen Esso Extras punten uitgegeven.
4.6 Esso Extras punten kunnen niet worden verzilverd in combinatie met andere promoties.
4.7 Eenmaal bestelde artikelen of waardecheques kunnen niet worden geannuleerd of geruild en worden niet retour genomen.
4.8 Esso Extras punten kunt u ook inwisselen voor motorbrandstoffen door bij de betaling van uw tankbeurt aan te geven hoeveel euro u met Esso Extras punten wenst te betalen. Een euro is hierbij 100 punten waard. Het bedrag dat u moet bijbetalen kan u contant afrekenen of met een debit-of creditkaart. U kunt hiervoor geen brandstofkaart gebruiken.

Terug

5 Algemene informatie

5.1 Voor vragen over het Esso Extras spaarprogramma kunt u terecht op onze website (www.essoextras.com) waar u een veelgestelde vragenlijst met antwoorden kunt vinden. Deelnemers kunnen tevens via de website contact met ons opnemen of telefonisch met ons callcenter op nummer (077-3248920, lokaal tarief), openingstijden gedurende werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ons callcenter is gesloten tijdens feestdagen. Openingstijden kunnen worden gewijzigd. Kijkt u op onze website www.essoextras.com voor de juiste openingstijden.
5.2 Bij verlies of diefstal van een Esso Extras kaart dient de deelnemer Esso onmiddellijk op de hoogte te stellen via:

  1. de Esso Extras website (www.essoextras.com). Na het inloggen kan de deelnemer de Esso Extras kaart / account direct laten blokkeren; of
  2. ons callcenter (077-3248920, lokaal tarief). Esso is niet aansprakelijk voor het verlies van Esso Extras punten dat plaatsvindt vóór het blokkeren van de Esso Extras kaart.

5.3 Persoonsgegevens verstrekt aan Esso worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deelnemers kunnen hun persoonsgegevens aanpassen via de Esso Extras website of het wijzigingsformulier dat beschikbaar is op deelnemende Esso-tankstations. Deelnemers die een verzoek indienen om de gegevens volledig te laten verwijderen kunnen dit verzoek schriftelijk richten aan ons Esso Extras callcenter [Esso Nederland b.v., T.a.v. Esso Extras Helpdesk, Postbus 1, 4803 AA Breda] en worden als gevolg uitgesloten van deelname aan het Esso Extras spaarprogramma en kunnen niet langer gespaarde punten verzilveren. Esso is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet doorgeven van wijzigingen door de deelnemers.
5.4 Het is deelnemers niet toegestaan om de Esso Extras kaart en de Esso Extras punten te verkopen.
5.5 Esso behoudt zich het recht voor om in geval van inbreuk, misbruik of fraude gepleegd door een deelnemer de deelname aan het Esso Extras spaarprogramma door deze deelnemer te ontzeggen. In dit geval zullen de gespaarde punten vervallen zonder compensatie.
5.6 Esso behoudt zich het recht voor om te allen tijde het Esso Extras spaarprogramma volledig of gedeeltelijk aan te passen, uit te breiden of stop te zetten. Esso voorziet een periode van 3 maanden waarin deelnemers de mogelijkheid hebben hun gespaarde Esso Extras punten te verzilveren, in het geval van stopzetting van het spaarprogramma.
5.7 Esso is niet aansprakelijk voor eventuele prijswijzigingen, druk -en of typefouten.
5.8 Niets van de Esso Extras communicatie gerelateerd aan het spaarprogramma mag worden vermenigvuldigd, gekopieerd of gebruikt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esso Nederland B.V.
5.9 Esso Extras wordt beheerd door Esso Nederland B.V.

Terug